139
Ορθή και ασφαλής χρήση εργαλείων και διδακτικών μέσων στο εργαστήριο.